Vedtekter for Frognerkilens båtforening av 1860

Vedtatt på årsmøtet 30. mars 2022

§ 1 Navn
Foreningens navn er:
Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860)

§ 2 Formål
FB-1860 er en allmennyttig, ikke kommersiell demokratisk medlemsforening, hvis formål er å skaffe hensiktsmessig havn og vinteropplag med slippsetting for medlemmenes båter, samt drift av foreningens anlegg til beste for medlemmene.

§ 3 Medlemskap
Søknad om medlemskap skjer elektronisk til styret på foreningens nettside.

§ 4 Medlemmenes plikter
Hvert medlem plikter:
a. Å overholde foreningens gjeldende vedtekter og reglement.
b. Å betale kontingenter og avgifter til rett tid, som er en forutsetning for medlemskap.
c. Å melde fra til rette vedkommende (komitèleder, -medlem eller vakt) om alle uregelmessigheter.
d. Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagsplassen og på Oustøya.

§ 5 Medlemmenes rettigheter
Hvert medlem har rett til:
a. Tildeling av en havneplass for egen båt i foreningens havn når betingelsene for det er tilstede i flg. det til enhver tid gjeldende havnereglement.
b. Tildeling av en opplagsplass/boblehavn for egen båt om vinteren og eventuelt slippsetting i sommerhalvåret når betingelsene for dette er tilstede i flg. det til enhver tid gjeldende reglement for havn/opplaget.
c. Et medlemskap kan overføres til nærmeste familie etter søknad til foreningen. Vedkommende overtar medlemskapets rettigheter ved godkjennelse av overføringen. Det samme gjelder ved medlemmets bortgang.

§ 6 Medlemmenes ansvar
a. Hvert medlem er ansvarlig for skade som forvoldes av egen båt.
b. Båten ligger i havn og står på opplagsplassen på medlemmets ansvar.
c. Alle båter som ligger i foreningens anlegg skal være ansvarsforsikret.
d. Medlemmet er forpliktet til å kunne dokumentere eierskap til båt som har fått havne- eller opplagsplass.
e. Ved salg av båt er medlemmet ansvarlig for båt, kontingenter og havneavgifter inntil aktuell båt er fjernet fra foreningens anlegg. Henlagte båter i havnen eller i opplag på Sjølyst tilhørende medlemmer som ikke svarer på rekommanderte brev eller ikke kan spores, kan selges eller fjernes av foreningen, 6 -seks- måneder etter siste dokumenterte henvendelse eller siste dokumenterte sporingsforsøk. Dette gjelder også henlagte master eller annet løsøre, samt tømming av skap i mastehuset. Styret kan forlange fjernet båter fra havnen og opplagsplassen som beviselig ikke er sjødyktige eller i bruk.
f. Hvis et medlem ikke retter seg etter foreningens vedtekter og reglement, kan
medlemmet, uten varsel, ekskluderes som medlem.
Ved mildere brudd av vedtekter og/eller reglement kan medlemmet, etter 1 –
en – skriftlig advarsel, ekskluderes som medlem, eller bortvises fra foreningens
anlegg i inntil 5 – fem – år. Disse saker behandles av foreningens styre.

§ 7 Kontingent og avgifter
a. Innmeldingsavgift, årskontingent, havneavgift og opplagsavgift fastsettes av
årsmøtet.
b. Øvrige avgifter fastsettes av styret.
c. Medlemskap regnes fra den dag innmeldingsavgift og årskontingent er mottatt
av foreningen.
d. Frist for betaling av kontingenter og avgifter fastsettes av styret.
e. Styremedlemmer, varamedlemmer og æresmedlemmer er fritatt for betaling
av kontingenter og avgifter.

§ 8 Innskudd og havneplass
a. Ledig innskuddsplass tilbys medlemmer etter ansiennitet.
b. Innskuddsbeløp fastsettes av årsmøtet. Tildeling av innskuddsplasser og
utstedelse av innskuddsbevis foretas av styret.
c. Eventuell differanse mellom verdi av utstedt innskuddsbevis og foreningens
havneinnskudd til Oslo kommune, skal til enhver tid sikres mot bokført
egenkapital.
d. Et medlem kan selv velge å løse inn sitt innskudd ved innlevering av
innskuddsbeviset. Innskuddet løses automatisk inn når medlemmet ikke har
hatt båt i havnen de siste 5 – fem – sesonger og ikke har sendt inn skriftlig
søknad om å få slippe tvangsinnløsning.
Innløsning skal skje innen 3 – tre – måneder etter innlevering av
innskuddsbeviset, med tilbakebetaling av pålydende minus eventuelle skyldige
kontingenter og avgifter.
e. Når et medlem melder seg ut av foreningen og overdrar sin båt til ektefelle,
samboer eller barn, kan innskuddsplassen overføres. Det samme gjelder ved
død. Ved overdragelse eller arv må den som overtar melde seg inn i
foreningen, og vedkommende overtar medlemmets rettigheter.
f. Utover hva som er nevnt under pkt. e. kan ikke innskuddsplass overdras,
selges, lånes bort eller leies ut

§ 9 Foreningens anlegg
a. Havneplass og opplagsplass tildeles av styret på grunnlag av søknad mottatt i
rett tid. Det tas hensyn til medlemmets ansiennitet, båtens størrelse og type
og Oslo kommunes bestemmelser for respektive anlegg. Medlemmer, som har
båt i havnen, har fortrinnsrett til opplagsplass på Sjølyst, hvis opplaget blir fylt
opp
b. Styret fastsetter detaljert reglement for foreningens anlegg.
c. Båter uten baugmerke avvises fra havn, opplag og fra Oustøya. Baugmerket
tildeles medlemmer som er registrert som brukere av foreningens havn eller
opplag foregående sesong, og nye brukere som er tildelt plass i inneværende
sesong.

§ 10 Forslag og klager
Forslag og klager må, for å bli behandlet, innsendes skriftlig.

§ 11 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap,
budsjett og innkomne forslag sendes medlemmene senest 14 dager før. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle vedtak skal fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i vedtektene. Blanke stemmer regnes ikke for avgitt, og registreres ikke. Fullmakter godtas ikke.

Årsmøtet skal behandle:
a. Årsberetning med revidert regnskap.
b. Innkomne forslag.
c. Fastsette kontingenter og avgifter.
d. Budsjett for inneværende år.
e. Velge tillitsvalgte i henhold til § 13.

Alle stemmeberettigede medlemmer kan fremsette forslag på kandidater som er valgbare til tillitsverv. Personer som er engasjert eller ansatt av foreningen, eller i tjeneste hos denne, kan ikke velges så lenge tjenesteforholdet varer. Alle valg skal være skriftlige der det er mer enn en kandidat. Alle valg av styremedlemmer eller varamedlemmer foretas enkeltvis. Er det mer enn to kandidater, og ingen får simpelt flertall i første omgang, går de to som fikk flest stemmer til bundet omvalg. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Årsmøtet ledes av sittende leder, i hans fravær av nestleder eller styremedlem med lengst funksjonstid.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/5 av foreningens medlemmer
krever det.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som omfattes av kravet om møtet, og må være kunngjort i innkallelsen. Frister, tale- og stemmerett er som for ordinært årsmøte

§ 13 Foreningens ledelse
a. Foreningen ledes av et styre på inntil åtte medlemmer; en leder, en nestleder
og inntil seks styremedlemmer i flg. §13 pkt. d. Videre har styret to
varamedlemmer.
b. Valg av styremedlem som er leder i seilforeningen delegeres til seilforeningens årsmøte. De øvrige velges for to år av gangen. Leder, styremedlemmer og ett varamedlem velges det ene året. Neste år velges nestleder, resterende styremedlemmer og ett varamedlem. Hvert år velges ett medlem av kontroll- komitéen for to år, en valgkomité på tre der hver velges for to år, to det ene året og et det andre, og to medlemmer av ordenskomitéen som velges for to år, et medlem det ene året og et medlem det andre. I ordenskomitéen inngår i tillegg foreningens leder, samt et medlem av foreningens råd. (Dette medlem velges av rådet). Valg- og ordenskomité velger selv og innen sin midte leder.
c. Leder har den øverste ledelse av foreningen. Lederen skal overvåke at styret
og komiteenes arbeid utføres i overensstemmelse med de fattede vedtak, og
leder styremøtene. Kontrakter og viktige dokumenter skal underskrives av
leder. I lederens fravær leder nestlederen foreningen.
d. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte innenfor de
ulike virksomhetsområdene til foreningen. Varamedlemmene har møteplikt på
styremøtene. Har et styremedlem forfall, stemmer varamedlemmet med lengst
ansiennitet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede
hvoriblant leder eller nestleder. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme
utfallet.
e. Til å revidere foreningens regnskap velger årsmøtet en registrert eller
statsautorisert revisor. Revisor skal sammen med kontrollkomiteen føre tilsyn
med at foreningens drift og forvaltning skjer i samsvar med vedtekter og
vedtak fattet av årsmøtet.
Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges på årsmøtet. De velges
for to år, slik at en er på valg hvert år.
Både revisor og kontrollkomitè skal avgi beretning til årsmøtet.
f. Valgkomiteen skal finne frem til egnede kandidater til de tillitsverv som skal
besettes på årsmøtet i flg. vedtektene. Valgkomiteens innstilling må innleveres
styret senest 1. januar, og skal tas med i møteinnkallingen.
g. Ordenskomiteen skal innstille kandidater til foreningens utmerkelser. (ref.
§16) Innstillingen må innleveres til styret senest 15. januar.

§ 14 Styreoppnevnte komiteer
Styret oppnevner medlemmer til Havnekomité, Opplagskomité, Oustøyakomité,
Junioravdeling og evt. ad hoc komiteer hvert år, samt fastsetter mandat og
instruks for disse.

§ 15 Betalte medarbeidere, ansatte og engasjerte
a. Styret ansetter eller engasjerer administrasjon etter behov, fastsetter
godtgjørelser samt utarbeider hensiktsmessig instruks for administrasjonen.
Fullmakter gis til leder og nestleder sammen med en fra administrasjon.
b. Styret ansetter eller engasjerer en ansvarlig for opplagsplassen. Styret
utarbeider instruks for stillingen.
c. Styret ansetter nødvendig vaktstyrke i havnen, utarbeider instruks og
fastsetter deres godtgjørelse.
d. Styret engasjerer redaktør for Neptun, utarbeider instruks og fastsetter
redaktørens godtgjørelse. Redaktøren har ansvar for det redaksjonelle innhold
i Neptun.

§ 16 Foreningens utmerkelser
For å takke de medlemmer som på en uegennyttig måte har arbeidet i
foreningens interesse og til medlemmenes beste, har foreningen innstiftet
følgende utmerkelser:
a. Foreningens diplom kan tildeles medlemmer som ved flere anledninger har ytt foreningen hjelp og bistand.
b. Foreningens hederstegn i sølv med diplom kan tildeles medlemmer som
tidligere har fått diplomet og som fortsatt har vist interesse for foreningen ved
stor egeninnsats.
c. Foreningens hederstegn i gull med diplom kan tildeles medlemmer som
tidligere har mottatt hederstegn i sølv og som i mange år i og utenfor styret
har ytt en helt ekstraordinær innsats for foreningen. Mottaker av denne
utmerkelse blir æresmedlem i foreningen. Antall æresmedlemmer skal
begrenses, om mulig, til ti stykker. Æresmedlemmene danner foreningens råd
som styret kan konsultere, eller trekke inn i spesielle saker. Utdeling av
utmerkelsene foretas på årsmøtet av ordenskomiteens leder.

§ 17 Oppløsning
Foreningen kan oppløses etter forslag fra styret eller 1/5 av medlemmene.
Forslaget må være innsendt innen 1. januar og forelegges årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen 3 – tre – mnd. For at oppløsning kan skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Hvis foreningen oppløses, skal dens overskuddsmidler tilfalle «Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning».
Sammenslutning med annen forening anses ikke som oppløsning, og behandles som vedtektsendring.

§ 18 Vedtektsendring
Endring av disse vedtektene krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet.

Flere nyheter

Seilbåten Roxanne

Seilforeningen har en en seilbåt som kan brukes av foreningens medlemmer. Denne kan lånes til turer, og båten deltar også på Ullern Cup og Oustøyaregattaen.

Les mer