Styrearbeidet i FB-1860

Hva gjør man som styremedlem og hvordan godtgjøres styrets medlemmer


Som styremedlem er man med og representerer foreningen og skal arbeide for å ivareta våre medlemmer sin interesse i alle saker.


Som styremedlem får man som kompensasjon for utført arbeide gratis båtplass sommer og vinter, løft på Sjølyst samt medlemskontingent dekket. Videre dekker foreningen utlegg til bom, parkering og kilometer etter statens satser for reise til møter for foreningen (ikke styremøter).

Styret behandler en rekke saker i løpet av et år. Alt fra budsjett, regnskap, oppfølging av våre ansatte, innkjøp til foreningen, politisk påvirkning og alt annet praktisk som må på plass for at alt skal fungere best mulig for våre medlemmer. Med basis i dette endret vi vedtektene i 2020 for at vi skal være et dynamisk styre som kan tilpasse oss endringer i samfunnet rundt oss. Her ser vi at miljøarbeid og publikum sin oppfattelse av oss som forening er blitt en viktig del av det vi holder på med og har derfor med dagens organisering mulighet til å jobbe innenfor de områdene det sittende styret mener er nødvendig.

I henhold til våre vedtekter vedtatt på årsmøte 2020 i § 13 består foreningens ledelse av:

a. Foreningen ledes av et styre på inntil åtte medlemmer; en leder, en nestleder og inntil seks styremedlemmer i flg. §13 pkt. d. Videre har styret to varamedlemmer.

b. Valg av styremedlem som er leder i seilforeningen delegeres til seilforeningens årsmøte. De øvrige velges for to år av gangen. Leder, styremedlemmer og ett varamedlem velges det dene året. Neste år velges nestleder, resterende styremedlemmer og ett varamedlem. Hvert år velges ett medlem av kontrollkomiteen for to år, en valgkomité på tre er hver velges for to år, to det ene året og et det andre, og en ordenskomité på to medlemmer. I ordenskomitéen inngår i tillegg foreningens leder, samt et medlem av foreningens råd. (Dette medlem velges av rådet). Valg- og ordenskomité velger selv og innen sin midte leder.

c. Leder har den øverste ledelse av foreningen. Lederen skal overvåke at styret og komiteenes arbeid utføres i overensstemmelse med de fattede vedtak, og leder styremøtene. Kontrakter og viktige dokumenter skal underskrives av leder. I lederens fravær leder nestlederen foreningen.

d. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte innenfor de ulike virksomhetsområdene til foreningen. Varamedlemmene har møteplikt på styremøtene. Har et styremedlem forfall, stemmer varamedlemmet med lengst ansiennitet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede hvoriblant leder eller nestleder. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utfallet.

Vi er alltid på jakt etter flere som ønsker å bidra, meld din interesse på epost til fb1860@fb1860.no så setter vi deg på listen som valgkomiteen jobber med til hvert årsmøte (valg).

Flere nyheter

Seilbåten Roxanne

Seilforeningen har en en seilbåt som kan brukes av foreningens medlemmer. Denne kan lånes til turer, og båten deltar også på Ullern Cup og Oustøyaregattaen.

Les mer