Reglement for opplagsplassen på Sjølyst

Vedtatt den 14. februar 2022 av styret i Frognerkilens Båtforening av 1860

Dette reglement gjelder både for båter i vinteropplag og ved sommeropptrekk

Administrasjon av opplagsplassen ivaretas av representanter fra Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860) og Bygdø Allé Båtforening (BAB).

For å ivareta den daglige drift, herunder opptak og utsett av medlemmenes båter, har FB-1860 ansatt en oppsynsmann som også er truckfører.

 1. Ferdsel og bilparkering på opplagsplassen

All ferdsel og bilparkering på opplagsplassen skjer på eget ansvar. Parker bilen slik at den ikke hindrer oppsynsmannens arbeid. Vær oppmerksom på områder som er merket parkering forbudt og følg oppsatte skilt.

Parkeringsbestemmelser for området finner du på: https://xn--sjlystmarina-wjb.no

Digital parkeringsbevis for sommerparkering kan kjøpes online for medlemmer av foreningene. Informasjon om dette finner du på foreningen sin hjemmeside under opplaget.

 1. Tildeling av opplagsplass

Foreningenes medlemmer har rett til opplag for én båt om vinteren og slippsetting i sommerhalvåret når betingelsene for dette er til stede. Dette forutsetter at søknad om plass og betaling av avgifter og kontingenter er foretatt innen de til enhver tid gjeldende tidsfrister. Kontroller at oppgitte mål for båtens lengde og bredde er korrekt registrert på «min side». Korrekt lengde (L.O.A.) skal inkludere baugspryd, pulpit, badeplattform, daviter etc. Det er videre en forutsetning at båtens størrelse og vekt ikke overskrider truckens kapasitet. Er du i tvil, rådfør deg med truckfører før du ankommer med båten. Husk at sikkerhet er viktig og respekter hvis truckfører ikke kan løfte din båt selv om den er innenfor våre maksimumsmål. Ved eventuell underkapasitet på opplagsplassen tildeles plass avhengig av båtens størrelse og medlemmets ansiennitet

 1. Bestilling av tid for opp- og utsett av båt

Tid bestilles i egen kalender via «min side» og tider åpnes løpende i de periodene båter kan løftes. Opplagsleie og andre utestående, forfalte, beløp må være registrert betalt innen tilgang til kalenderen gis. Noter dato og klokkeslett for avtalt tid, møt opp i god tid og ha båten klargjort for opp/utsett. Unnlatelse på oppmøte til bestilt tid kan få økonomiske konsekvenser for deg som medlem og kan føre til at fremtidige søknader om opplagsplass avvises.

 1. Klargjøring av båt for opp- og utsett

Joller/gummibåter må være fjernet fra båten. Medlemmene kan selv velge å fjerne rekker, rekkestøtter, antenner og annet utsatt utstyr før oppsett. Foreningen tar ikke ansvar hvis slikt utstyr blir skadet under oppsett eller utsett.

Løftepunkt må angis av medlemmet når det er fare for at propell, aksling og ror eller annet utstyr under båten kan skades under oppsett. Foreningen tar ikke ansvar for skader som skyldes mangelfull merking.

Husk å tømme septiktank før oppsett og å stenge ventilen. Av hensyn til sikkerhet skal kun opplagsplassens bukker benyttes.

Det er ikke tillatt å oppbevare drivstoff, eller andre brennbare stoffer utover det som er på faste installerte tanker ombord.

 1. Plassering av båten på opplagsplassen

Planlegging og disponering av opplagsarealet er oppsynsmannens ansvar. Oppsynsmannen bestemmer derfor hvor og hvorledes båten din skal stå i opplag.

 1. Foreningens utstyr på opplagsplassen

Opplagsplassens utstyr, båtbukker, materialer, underlagsklosser osv. må ikke fjernes eller benyttes uten tillatelse av oppsynsmannen

 1. Mastekran og mastestativ

Mast og rigg skal være klargjort før opp/nedrigging slik at tiden ved mastekranen blir kortest mulig. Benytt køliste for bruk av mastekran. Les instruks før bruk av kranene! Den store mastekranen (ved opptaksbryggen) kan bare benyttes når det ikke foregår opp- og utsett av båter. Båter under 30 fot skal fortrinnsvis benytte den lille mastekranen. Denne kan benyttes uavhengig av om det foregår opp/utsett av båter. Straks etter nedrigging skal salingshorn etc. demonteres og masten plasseres i mastestativet. Det er viktig at masten plasseres i stativ i samsvar med mastens lengde og meterangivelse på mastestativ. Husk å merke masten med forening og medlemsnummer. Umerkede master kan bli fjernet og destruert av foreningen. Det er det enkelte medlem sitt ansvar at masten er merket i hele perioden den ligger i mastestativet, så sjekk gjennom vinter sesongen at din mast er synlig merket. I forbindelse med opp- og nedrigging må master ikke under noen omstendighet plasseres slik at de hindrer oppsynsmannens arbeid med opp- og utsett av båter.

 1. Strøm og vann

Sløs ikke med strøm og vann, begge deler registreres over måler og må betales av båtforeningene. Det er ikke tillatt å lade El-biler på Sjølyst. På grunn av brannfare er det absolutt forbudt å ha elektriske ledninger tilkoblet kontaktpostene når man selv ikke er til stede. Det er ikke tillatt å benytte varmeovner av noe slag i båten. Bruk av strøm uten tilstedeværelse kan medføre at båteier ikke får tilbud om opplag etterfølgende år.

 1. Større vedlikehold og reparasjoner

Skal båten sandblåses skal arbeidene utføres av firma som godkjennes av FB-1860.

Det kreves skriftlig søknad til FB-1860, arbeidet kan ikke igangsettes før tillatelse er gitt. (epost fb1860@fb1860.no)

Hvis båten må flyttes må kostnad påregnes. Arbeidet skal være avsluttet innen avtalt dato, båten kan etter denne dato sjøsettes for eiers regning, uten eiers samtykke.

 1. Avfallshåndtering

Området rundt og under båten skal holdes rent og ryddig. Alt avfall skal daglig samles opp og avhendes, farlig avfall deponeres i miljøboden. Bunnstoff er farlig avfall og ved fjerning skal presenning eller lignende plasseres under båten for oppsamling og avhending i anvist beholder. Det samme gjelder ved håndtering av petroleumsprodukter og andre kjemikalier, som frostvæske. Det oppfordres til å bruke biologisk nedbrytbar frostvæske.

Utslipp på asfalten eller i sjøen av petroleumsprodukter eller andre kjemikalier, som f.eks. frostvæske, er strengt forbudt. Kostnader for opprenskning og utbedring av skader etter slike utslipp, vil bli belastet vedkommende båteier.

Overtredelser kan føre til fremtidig utestengelse fra opplaget.

Instruks for avfall spesifiserer sortering av farlig avfall og er en del av dette reglementet. Søl av olje, drivstoff eller tilsvarende skal varsles omgående til oppsynsmann. Ved større utslipp skal brannvesenet kontaktes, tlf; 67 12 88 00 – sentral/havnestasjon

 1. Tildekking av båten

Tildekking skal skje slik at stativ/presenning ikke sperrer for adkomst til nabobåt. Presenning og stativ skal være godt forankret. Presenningen må ikke festes til krybbe eller båtstøtter, det beste er å benytte plastkanner fylt med miljøvennlig væske. Kannene skal plasseres på bakken slik at de ikke blir hengende og slå i egen/nabobåt eller skade mennesker.

 1. Tilsyn i vinterperioden

Hold jevnlig oppsyn med båten i opplagsperioden, dette er spesielt viktig etter perioder med kraftig vind eller snøfall. Husk det er ditt ansvar at din båt ikke skades som følge av vind, eller snøfall. Ta gjerne også en titt på naboens båt. Oppdager du uregelmessigheter på opplagsplassen, skal dette rapporteres via epost til fb1860@fb1860.no.

Kriminelle forhold skal også meldes til politiet.

 1. Båtpuss og sjøsetting

Vis hensyn ved båtpuss slik at naboens båt ikke skades eller tilgrises. Planlegg vårpuss og sjøsetting i god tid sammen med de andre på rekken og vis fleksibilitet slik at ingen blir sperret inne. Overholdes ikke utsett rekkefølgen, vil båten om nødvendig flyttes på båteiers bekostning til annen plass. Det er i alle tilfeller oppsynsmann som bestemmer når medlemmets båt skal settes ut. Før utsett skal området under og rundt båten ryddes i henhold til våre miljøforskrifter. Er ikke området rundt båten ryddet, kan truckfører eller foreningen besørge dette utført på eiers bekostning.

 1. Mastehuset

Lagring av utstyr skal skje i tildelt skap, dette skal være merket med forening og medlemsnummer.

I tillegg kan rommet mellom og over skapene benyttes, her må alle gjenstander merkes!

Gjenstander som plasseres i umerkede skap eller fellesarealer utenom ovennevnte områder vil bli fjernet.

 1. Medlemmenes ansvar

Det minnes om medlemmenes forpliktende underskrift ved søknad om medlemskap: «Jeg har lest foreningens vedtekter og forplikter meg til å overholde de for Frognerkilens Båtforening av 1860 til enhver tid gjeldende lover og reglement». For opplagsplassen på Sjølyst gjelder i tillegg medlemmenes plikt til å rette seg etter de anvisninger som gis av foreningen.

Båteier på opptakstidspunktet har det økonomiske og praktiske ansvar for at båten sjøsettes og fjernes fra området innen gjeldende frister. Dette gjelder selv om båten overtas av ny eier.

 1. Viktige tidsfrister

Avhengig av værforhold starter utsett av de første båtene etter påske. Så de 3 ytterste båter på hver rekke må påregne å bli sjøsatt løpende fra og med påsken er over.

Alle som har båten i vinteropplag på Sjølyst må selv bestille utsett på tidligste tilgjengelige tidspunkt så snart det åpnes for dette via «min side» på foreningens hjemmeside.  Bestilling skal skje fortløpende så snart båten utenfor har bestilt og tidligste tilgjengelige tidspunkt for utsett skal velges.

Etter 10. mai skal alle båtene være klare for sjøsetting. Etter 18. mai er det ikke tillatt å ha båt på land på Sjølyst.

Båteiere som ikke uten unødig opphold bestiller utsett på tidligst mulige tidspunkt som beskrevet over eller som bryter de nevnte tidsfristene kan av styret i FB-1860 bli nektet fremtidig vinteropplag på Sjølyst.

Dersom en båt har behov for å stå lengre på land, for eksempel i forbindelse med vedlikehold, må dette avtales med oppsynsmann i god tid før opptak av båter begynner, slik at båten kan plasseres innerst for ikke å stå i veien for andre båter som skal sjøsettes til våren.  I alle tilfellet gjelder at båten må være sjøsatt senest 18. mai.

Hvis helt spesielle forhold forhindrer sjøsetting, må det i god tid sendes skriftlig begrunnet søknad til styret i FB-1860. Hvis søknaden innvilges, må det betales sommeropplagsavgift og eventuelle flyttekostnader til annen plass. Etter 18. august, hvis båt ikke er sjøsatt eller fjernet innen denne dato uten at dette er skriftlig innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten selges av foreningen for å dekke påløpte utgifter. Dersom båten ikke er salgbar kan den tilintetgjøres for eiers regning. Ref. vedtektenes § 6f

 1. Forslag og klager

Har du innspill og forslag til forbedringer i tilknytning til opplagsplassen rettes disse til oppsynsmann eller forening. Det samme gjelder for eventuelle klager. Klager må være skriftlige for å bli behandlet.

Overtredelser av reglementet kan få økonomiske konsekvenser og medføre reaksjon i henhold til vedtektenes § 6f.

Er du i tvil, spør truckfører eller FB-1860!


Revidert februar 2022

Flere nyheter