Årsmøter – FB-1860

Årsmøte

Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag som sendes til medlemmene senest 14 dager før årsmøte.

Forslag

Forslag til FB-1860 årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle vedtak skal fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i vedtektene. Blanke stemmer regnes ikke for avgitt, og registreres ikke. Fullmakter godtas ikke.

Neptun utgis av foreningen til årsmøtet hvert år og inneholder informasjon om foreningens drift siste år.

Flere nyheter