HMS Frognerkilens Båtforening av 1860

HMS for
FROGNERKILEN BÅTFORENING av 1860

Frognerkilen
båtforening med adresse Frogner stranda 6, 0250 Oslo, er en ideell frivillig
organisasjon. Alle medlemmer av foreningen plikter å sette seg inn i
HMS-planen. Planen gjelder for Frognerkilen, Sjølyst og Oustøya.

Hensikten
med HMS-planen er å sikre at ved uhell og ulykker blir rette instanser varslet
og skadeomfanget minimeres.

Ved skade på person eller materiell meldes
dette på
HMS-skjema som
kan lastes ned fra vår hjemmeside og mailes foreningen på fb1860@fb1860:  HMS Skjema

Foreningens
ansatte logger skaden i foreningens HMS system. Kvittering for meldt skade sendes
medlemmet og medlemmet skal informeres om at foreningen vil kontakte vårt forsikringsselskap
som må besiktige enhver skade hvis dette er noe som kan falle inn under
foreningen sitt ansvar.

 

Båthavnen

Bryggene er utstyrt med gule redningsstiger. Redningsbøyer
og brannslukningsapparater er montert på alle brygger. Det er viktig å gjøre
seg kjent med hvor disse befinner seg.

 

Ulykker
eller personskade/illebefinnende:

• Ring
ambulanse tlf. 113. Hvis personen er livløs, start hjerte/lungeredning.
Det er hjertestarter i havnen som er tilgjengelig hele året, denne er plassert
innenfor ulåst dør under trapp på «Prinsen». Døren er merket med symbol for
hjertestarter. Hjertestarteren er selvforklarende når lokket åpnes.

Hjertestarteren
på Oustøya er ikke tilgjengelig utenom sesong.

• Ved
forgiftning av væske, gass eller etseskader, prøv å finne ut hva personen har
vært utsatt for. Ring tlf. 113 og giftinformasjon tlf. 22 59 13 00.
Giftinformasjonen har døgnåpen telefon og vil gi deg råd.

 

 

Drukning:

• Få
vedkommende på land og start hjerte/lungeredning, ring 113, og fortsett
hjerte/lungeredning til helsepersonell overtar. Brannvesen varsles på telefon 110
hvis man må ha hjelp for å få vedkommende opp/ut av vannet. Politi varsles på telefon
112.

 

Brann:


Brannvesenet varsles straks på tlf. 110

• Forsøk å
slukke med brannslukkeapparat, dette er plassert ut på alle brygger.   Ikke bruk vann
ved brann i drivstoff, brannen flyter på vannet og sprer seg.

• Ved brann
i båt på vannet, forsøk å fjerne omkringliggende båter. Dette er et risikabelt
arbeid på grunn av svært giftig røyk, drivstoff og gass i båtene.

Tenk først sikkerhet for egen og andre personer, handle deretter.

 

Forurensning:

• Ved akutt
forurensing, kontakt brannvesenet på tlf. 110.

 

Avfallsplan
for FB1860

Hensikten
med avfallsplanen er å sikre at foreningen og foreningens medlemmer håndterer
avfall på sikker måte i henhold til forskrifter.

• Ved
avlevering av farlig avfall slik som oljer, drivstoff, frostvæske, filtre og
batterier henvises det til miljøstasjonen ved vår opplagsplass på Sjølyst.
Bensin MÅ leveres til godkjent mottak.

• Husholdningsavfall
fra båt og brygge kastes i søppelcontaineren ved innkjøringen til
parkeringsplassen. Dersom denne er full må avfall tas med hjem.

 

 

 

 

Havneområdet


Havneområdet holdes til enhver tid ryddig og i orden.

• Parkering
og ferdsel på området skjer på eget ansvar.

  Alle bryggene i Frognerkilen er avlåst med
port, portbrikke må benyttes for å komme inn.

• Opphold og
ferdsel på bryggene skjer på eget ansvar.

• Sykling og
parkering av sykler på bryggene er forbudt.

• Bruk av
grill på bryggene eller på båt er forbudt.

• Bryggene
etterses og oppgraderes etter behov.

• Alle
medlemmer har et ansvar for å melde fra ved avvik på bryggene.

• Bryggene
er utstyrt med lys, strøm og vann. Dette blir kontrollert årlig for jordfeil
m.m.  av autorisert firma.

• Medlemmer
må kun bruke kabel som er godkjent for utendørs bruk og det er ikke tillatt med
«overganger» i friluft på kabler som benyttes.

• Fortøyning
må være i henhold til fortøyningsreglementet. Havnesjef melder fra om
eventuelle avvik. Feil fortøyning kan gjøre stor skade på bryggene. Se informasjon om fortøyning
av båt på vår hjemmeside.

 

Opplaget
på Sjølyst

• Opplaget
har egen truck som kan ta båter inntil 12 tonn, og sertifisert mastekran som
løfter inntil 300 kg. Det er til enhver tid foreningens truckfører som avgjør
hvorvidt en båt kan løftes eller ikke.

• Miljøstasjon
for farlig avfall som olje, drivstoff, filtre, frostvæske, bunnstoff,
maling/lakk, batterier, avskrap og pussestøv av bunnstoff/lakk/maling skal
kastes i dertil merkede beholdere. Miljøstasjonen blir tømt etter behov av
godkjent avfallsfirma.

 

 

Vinteropplag
på land.

• Det er
forbundet med en viss risiko å ferdes og oppholde seg mellom båtene på land. All
ferdsel på Sjølyst skjer på eget ansvar!


Ferdsel/opphold mellom båtene er forbudt for uvedkommende.

• Grunnet
brannfare er det ikke tillatt å være tilkoblet strøm når man ligger i opplag på
land uten å være tilstede ved båten. Opplaget vil uten varsel fjerne disse.

• Eier er
selv ansvarlig for tilsyn med egen båt og skal gjennom sesongen sikre at snø og
vind ikke påvirker lagringen av båten.

 

Mastekran.

• All bruk
av mastekrana skjer på eget ansvar. Krana er sertifisert, og blir årlig
kontrollert. Informasjon om bruk av Mastekran må følges!

 

 

 

 

 

 

Frognerkilen  Januar 2022

Flere nyheter