HMS Frognerkilens Båtforening av 1860

HMS for FROGNERKILEN BÅTFORENING av 1860

Frognerkilen båtforening med adresse Frogner stranda 6, 0250 Oslo, er en ideell frivillig organisasjon. Alle medlemmer av foreningen plikter å sette seg inn i HMS-planen. Planen gjelder for Frognerkilen, Sjølyst og Oustøya.

Hensikten med HMS-planen er å sikre at ved uhell og ulykker blir rette instanser varslet og skadeomfanget minimeres.

Ved skade på person eller materiell meldes dette på HMS-skjema som kan lastes ned fra vår hjemmeside og mailes foreningen på fb1860@fb1860:  HMS Skjema

Foreningens ansatte logger skaden i foreningens HMS system. Kvittering for meldt skade sendes medlemmet og medlemmet skal informeres om at foreningen vil kontakte vårt forsikringsselskap
som må besiktige enhver skade hvis dette er noe som kan falle inn under foreningen sitt ansvar.

 Båthavnen

Bryggene er utstyrt med gule redningsstiger. Redningsbøyer
og brannslukningsapparater er montert på alle brygger. Det er viktig å gjøre seg kjent med hvor disse befinner seg.

 Ulykker eller personskade/illebefinnende:

• Ring ambulanse tlf. 113. Hvis personen er livløs, start hjerte/lungeredning. Det er hjertestarter i havnen som er tilgjengelig hele året, denne er plassert innenfor ulåst dør under trapp på «Prinsen». Døren er merket med symbol for hjertestarter. Hjertestarteren er selvforklarende når lokket åpnes.

Hjertestarteren på Oustøya er ikke tilgjengelig utenom sesong.

• Ved forgiftning av væske, gass eller etseskader, prøv å finne ut hva personen har vært utsatt for. Ring tlf. 113 og giftinformasjon tlf. 22 59 13 00. Giftinformasjonen har døgnåpen telefon og vil gi deg råd.

 Drukning:

• Få vedkommende på land og start hjerte/lungeredning, ring 113, og fortsett hjerte/lungeredning til helsepersonell overtar. Brannvesen varsles på telefon 110 hvis man må ha hjelp for å få vedkommende opp/ut av vannet. Politi varsles på telefon 112.

 Brann:

• Brannvesenet varsles straks på tlf. 110

• Forsøk å slukke med brannslukkeapparat, dette er plassert ut på alle brygger.   Ikke bruk vann ved brann i drivstoff, brannen flyter på vannet og sprer seg.

• Ved brann i båt på vannet, forsøk å fjerne omkringliggende båter. Dette er et risikabelt arbeid på grunn av svært giftig røyk, drivstoff og gass i båtene.

Tenk først sikkerhet for egen og andre personer, handle deretter.

 

Forurensning:

• Ved akutt forurensing, kontakt brannvesenet på tlf. 110.

 

Avfallsplan for FB1860

Hensikten med avfallsplanen er å sikre at foreningen og foreningens medlemmer håndterer avfall på sikker måte i henhold til forskrifter.

• Ved avlevering av farlig avfall slik som oljer, drivstoff, frostvæske, filtre og batterier henvises det til miljøstasjonen ved vår opplagsplass på Sjølyst. Bensin MÅ leveres til godkjent mottak.

• Husholdningsavfall fra båt og brygge kastes i søppelcontaineren ved innkjøringen til parkeringsplassen. Dersom denne er full må avfall tas med hjem.

  

Havneområdet

• Havneområdet holdes til enhver tid ryddig og i orden.

• Parkering og ferdsel på området skjer på eget ansvar.

  Alle bryggene i Frognerkilen er avlåst med port, portbrikke må benyttes for å komme inn.

• Opphold og ferdsel på bryggene skjer på eget ansvar.

• Sykling og parkering av sykler på bryggene er forbudt.

• Bruk av grill på bryggene eller på båt er forbudt.

• Bryggene etterses og oppgraderes etter behov.

• Alle medlemmer har et ansvar for å melde fra ved avvik på bryggene.

• Bryggene er utstyrt med lys, strøm og vann. Dette blir kontrollert årlig for jordfeil m.m.  av autorisert firma.

• Medlemmer må kun bruke kabel som er godkjent for utendørs bruk og det er ikke tillatt med «overganger» i friluft på kabler som benyttes.

• Fortøyning må være i henhold til fortøyningsreglementet. Havnesjef melder fra om eventuelle avvik. Feil fortøyning kan gjøre stor skade på bryggene. Se informasjon om fortøyning av båt på vår hjemmeside.

 

Opplaget på Sjølyst

• Opplaget har egen truck som kan ta båter inntil 12 tonn, og sertifisert mastekran som løfter inntil 300 kg. Det er til enhver tid foreningens truckfører som avgjør hvorvidt en båt kan løftes eller ikke.

• Miljøstasjon for farlig avfall som olje, drivstoff, filtre, frostvæske, bunnstoff, maling/lakk, batterier, avskrap og pussestøv av bunnstoff/lakk/maling skal kastes i dertil merkede beholdere. Miljøstasjonen blir tømt etter behov av godkjent avfallsfirma.

  

Vinteropplag på land.

• Det er forbundet med en viss risiko å ferdes og oppholde seg mellom båtene på land. All ferdsel på Sjølyst skjer på eget ansvar!

•Ferdsel/opphold mellom båtene er forbudt for uvedkommende.

• Grunnet brannfare er det ikke tillatt å være tilkoblet strøm når man ligger i opplag på land uten å være tilstede ved båten. Opplaget vil uten varsel fjerne disse.

• Eier er selv ansvarlig for tilsyn med egen båt og skal gjennom sesongen sikre at snø og vind ikke påvirker lagringen av båten.

 

Mastekran.

• All bruk av mastekrana skjer på eget ansvar. Krana er sertifisert, og blir årlig kontrollert. Informasjon om bruk av Mastekran må følges!


Frognerkilen  Januar 2022

Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer