ER DU OPPTATT AV MILJØET I OSLOFJORDEN OG VIL GJØRE EN INNSATS FOR BÅTFOLKET

Oslofjorden kan reddes dersom vi selv gjør en stor innsats. Båtfolket må ta del i denne dugnaden.

Styret i KNBF Region Øst søker engasjert leder (styreverv) for arbeidsgruppen som følger opp regelverk for tømming av septik og utbygging av tømmestasjoner i Oslofjorden.

Region Øst har over tid fulgt opp saken og vært i kontakt med både politikere og faglige eksperter innen marinbiologi. Grunnet mange viktige saker og stor aktivitet i styret søker vi flere gode krefter, og lyser derfor ut vervet som gruppeleder.

  • Arbeidsgruppen består av minimum to medlemmer fra styret i tillegg til vervet som gruppeleder. Gruppelederen inngår som del av styret i Region Øst, må være medlem eller blir tilbudt personlig medlemskap.
  • Gruppeleder bør ha kjennskap til temaet og Oslofjorden spesielt.
  • Erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller politisk påvirkningsarbeid er en fordel.
  • Gruppeleder må ha kapasitet og anledning til å sette seg inn i og følge opp saken.
  • Engasjementet har en varighet på ett år.
  • Styreverv i KNBF (Båtforbundet) er ikke kompensert økonomisk ut over eventuelle reiseutgifter, men bygger på frivillig engasjement og stor interesse for båtlivet.

Svarfrist: Snarest, senest 8. mai 2023

Bakgrunn:
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet utredet konsekvensene av et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden. I sin KVU «Forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden» av 9. januar 2023 skriver de blant annet følgende:

For å sikre en ren, rik og tilgjengelig Oslofjord for alle, er det utarbeidet en helhetlig tiltaksplan.
Båtseptik er en av flere forurensningskilder, og utgjør en liten del av den totale mengden av organisk materiale og næringssalter som blir tilført fjorden. Vi har dermed ikke grunnlag for å fastslå at et forbud mot septik fra fritidsbåter vil bedre miljøtilstanden i vesentlig grad. Som følge av dette har vi derfor heller ikke grunnlag for å si at et forbud vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

På tross av dette kan det argumenteres for at båteierne bør ta ansvar for å kvitte seg med septik på en måte som ikke øker utslipp av næringssalter og organisk materiale til en fjord hvor tilførslene av organisk materiale og næringssalter bør reduseres. Forurensningsloven2 § 7 har en generell plikt til å unngå forurensning og forurenser-betaler prinsippet innebærer at den som skaper utslipp, skal betale kostnaden utslippet påfører samfunnet.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaling er at det bør lages et regelverk med forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter fra og med 1. juli 2023.

Vennlig hilsen

Haagen Bach

Tlf.:        90761918
E-post: 
haagen@knbf.no
Web:     www.knbf.no

Flere nyheter

Seilbåten Roxanne

Seilforeningen har en en seilbåt som kan brukes av foreningens medlemmer. Denne kan lånes til turer, og båten deltar også på Ullern Cup og Oustøyaregattaen.

Les mer