Fartsgrenser i Oslo kommunes sjøområde

Det er vedtatt nye fartsgrenser for fartøy som ferdes i Oslo Kommunes sjøområder gjellende fra 1. januar 2022

Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Oslo kommunes sjøområde

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for fritidsfartøy som ferdes i Oslo kommunes sjøområde.

§ 2 Definisjoner
I denne forskriften menes:
a) Kommunens sjøområde: Område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled
b) Farvann: Områder der fartøy kan ferdes
c) Fartøy: Enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet
d) Fritidsfartøy: Fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet

§ 3 Fartsbegrensning
5 knop er høyeste tillatte hastighet innenfor en avstand av 200 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten, slik de fremgår av vedlegg til denne forskriften. 5 knop er høyeste tillatte hastighet for følgende områder, slik de fremgår av vedlegg til denne forskriften:
• Området mellom Vippetangen / Sørenga / Grønlia / Kongshavn og Hovedøya
• Området mellom Bleikøya og Kongshavn
• Området mellom Filipstad og Bygdøy
• Området mellom Nakholmen og Galteskjær
• Området mellom Hovedøya, Bleikøya, Lindøya og Gressholmen – Rambergøya
25 knop er høyeste tillatte hastighet i øvrige deler av Oslo kommunes sjøområde, slik det fremgår av vedlegg til denne forskriften.

§ 4 Dispensasjon
Oslo Havn KF kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene gitt i § 3. Dispensasjonen skal være tidsbegrenset. Avgjørelse om dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages. Klageinstans er Kystverket.

§ 5 Reaksjonsmidler og straff
Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i § 3. Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser. Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelsen som nevnt i første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller helse, miljø eller materielle verdier. Grov uaktsom overtredelse av andre ledd straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

§ 5 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2022


Flere nyheter

FLOTT DUGNAD I HAVNA

Flott dugnadsgjeng som gjorde årets jobb i havna. Gangvei og vannkanten ble ryddet, blomsterbed ble luket, rekkverk ble skrapet for å nevne noe. Hele arbeidet

Les mer